Msze święte

Niedziele i święta: 800, 1000

Dni powszednie: 700 lub 800 lub 1800

Spowiedź:

codziennie 30 min. przed Mszą św.

Kancelaria parafialna jest czynna:

We wtorki i piątki (oprócz pierwszego piątku miesiąca): od 1700 do 1730 oraz po Mszy Św. wieczornej (od godz. 1830).
Kancelaria mieści się w zakrystii – wejście przez kościół.

Spraw kancelaryjnych nie załatwiajmy w niedzielę!

 

Dziękuję za zrozumienie.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- UROCZYSTOŚĆ, ROK B

MSZA W DZIEŃ


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,1–11)

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich, 
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu. 


DRUGIE CZYTANIE (Ga 5, 16-25)

Owoce Ducha 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia: 
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. 
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 

Oto słowo Boże.


SEKWENCJA 

Przybądź, Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty 
Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich,  
Przyjdź, Dawco łask drogich, 
Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia, 
Cóż jest wśród stworzenia? 
Tylko cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.

 

 

Duch Wspomożyciel

Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest podobnie. Jeśli staramy się żyć blisko Boga, dojrzewamy w poznaniu siebie i świata w świetle wiary. Coraz bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga jest największą przygodą życia. Ten rozwój wiary nie kończy się na ziemi, bo naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo. W dojrzewaniu wiary Bóg nie zostawia nas samych. Duch Święty czuwa zarówno nad każdym z nas, jak i nad całą wspólnotą wierzących. Sprawia, że trwamy w jednej wierze. Uczy nas boskiego sposobu porozumiewania – języka miłości. Dba, byśmy rozumieli poznawaną prawdę, i wciąż objawia nam Chrystusa.

Przybądź, Duchu Święty, Duchu Prawdy, i poprowadź mnie do całej prawdy. Wlej w moje serce miłość i spraw, bym coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła

Licznik

Dziś 3

Wczoraj 84

W tym tygodniu 3

W tym miesiącu 1679

Od 19.02.2015 71378

Kontakt

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. M. Reja 11
43-252 Golasowice
tel. (032) 4723-314
nr konta 44 8447 0005 0007 0393 2000 0001